Ustroj

Rad Komunalnog društva Ivankovo d.o.o. odvija se i nadzire preko Skupštine Komunalnog društva Ivankovo d.o.o., a društvom upravlja Uprava na čelu sa direktorom kroz realizaciju poslova i radnih zadataka.

Skupština Društva sastoji se od jednog člana, a to je načelnik Općine Ivankovo Marko Miličević, dipl.ing.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora Antuna Širanovića, mag.iur.

Uprava Društva vodi poslove i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, odlukama člana Društva te odlukama Skupštine. U upravi se obavljaju poslovi razvoja i investicija, poslovi odnosa s javnošću, poslovi prijema i otpreme pošte i svi drugi poslovi koji osiguravaju funkcionalnost poslodavca u cjelini.

Ostale komunalne djelatnosti obavljaju se kroz komunalne poslove povjerene poslodavcu putem Ugovora s Općinom Ivankovo na pružanju usluga i obavljanju poslova održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, poljskih putova i kanalske mreže, održavanju groblja, obavljanju zimske službe, čišćenju poslovnih prostora i ureda, čišćenju i održavanju igrališta i urbane opreme, održavanju vertikalne i horizontalne signalizacije, održavanju autobusnih stajališta, čišćenju kanala, šahti, slivnika i slično i održavanju oluka i slivnika na objektima.

Poslovi pružanja usluga za treće pravne i fizičke osobe temeljem pojedinačnih narudžbi i ugovora obavljaju se u okviru registrirane djelatnosti.

Organizacijska struktura:

Direktor:

  • Antun Širanović, mag.iur. Kontakt: 099/545 – 8993.

Tajništvo i pisarnica

Financije i računovodstvo

Radna jedinica – održavanje objekata i MTS

  • Ante Žgela. Kontakt: 099/545 – 9000.

Radna jedinica – održavanje javnih površina, groblja i tržnice

  • Marko Kraljević. Kontakt: 099/545 – 8998

Radna jedinica – odlagalište otpada-zeleni otoci i reciklažno dvorište

  • Ivan Sudar, mag.ing.el. Kontakt: 099/ 529 – 6956

Radna jedinica – javna rasvjeta, javni prijevoz, dimnjačarski poslovi i ugostiteljske usluge