Korisnik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Komunalnom društvu.

Pisani zahtjev kojim se traži ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Komunalno društvo podnosi se na adresu – Komunalno društvo Ivankovo d.o.o, Bošnjaci 4 a, 32281 Ivankovo ili osobno u pisarnicu Komunalnog društva radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, odnosno putem elektronske pošte komunalno.ivankovo@gmail.com , dok se usmeni zahtjev podnosi službeniku za informiranje na zapisnik ili putem telefona 032/835-972.

Na postupak povodom podnesenog zahtjeva radi ostvarivanja prava na pristup informaciji službenik za informiranje na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje: Antun Širanović, direktor

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA

OBRASCI:

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U skladu sa čl. 27. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.

Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

Komunalno društvo Ivankovo d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva (Zahtjeva za pristup informacijama / Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija).

Komunalno društvo Ivankovo d.o.o. omogućava pristup informacijama, davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije,
 • davanjem informacije pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Zahtjevom za pristup informacijama ne smatra se traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveza, izrade analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Komunalno društvo Ivankovo d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.-ispravak).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokasete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Pravo na pristup informacijama uređuju:

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.)

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

 1. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.)

https://www.zakon.hr/z/1023/Zakon-o-provedbi-Op%C4%87e-uredbe-o-za%C5%A1titi-podataka

 1. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“, broj 79/07. i 86/12.)

https://www.zakon.hr/z/217/Zakon-o-tajnosti-podataka

 1. Kriteriji za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.-ispravak),

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

 1. Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacijama („Narodne novine“, broj 67/17.)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_67_1577.html

 1. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 124/15.)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_124_2356.html

 1. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“, broj 83/14.)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html

 1. Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 25.5.2018.)

https://www.zakon.hr/z/1021/Op%C4%87a-uredba-o-za%C5%A1titi-podataka—Uredba-%28EU%29-2016-679

 

Važne poveznice