Popis zakona koji se odnose na područje rada

 • Zakon o trgovačkim društvima  (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00. 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
 • Zakon o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41,08, 125/11, 78/15, 29/18)
 • Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18)
 • Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18)
 • Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 • Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 • Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
Skip to content