Cilj osnivanja i rad

Odluka o osnivanju Komunalnog društva Ivankovo d.o.o. donijeta je  na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Ivankovo održanoj 22. prosinca 2017. Komunalno društvo osnovano je 25. siječnja 2018. godine, prvenstveno radi obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Ivankovo.

Osnovna zadaća Komunalnog društva Ivankovo d.o.o. je da u suradnji s osnivačem te u okviru prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojem društvo djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg upravljanja društvom.

Osnivač i član Društva je Općina Ivankovo sa temeljnim ulogom od 100% temeljnog kapitala.

Organe Komunalnog društva Ivankovo d.o.o. čine Skupština i Uprava.

Predmet poslovanja

Društvo obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

 • održavanje javnih površina,
 • održavanje groblja,
 • održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije,
 • održavanje autobusnih stajališta, ograda i slično,
 • postavljanje i održavanje oznaka ulica, parkova i trgova,
 • zimska služba,
 • prigodno ukrašavanje Općine Ivankovo,
 • održavanje igrališta i urbane opreme,
 • obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova za potrebe Općine Ivankovo,
 • održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova i kanalske mreže,
 • održavanje čistoće objekata Općine Ivankovo.